Niet gecategoriseerd

Algemene Ledenvergadering op 11 nov.

Op 11 november 2015 organiseert AMVJ Voetbal de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Het bestuur nodigt alle leden uit om deze belangrijke vergadering bij te wonen.

Datum: woensdag 11 november 2015, 20.00 uur
Locatie: Buitensportcentrum, ’t Loopveld

Agenda

–          Opening
–          Ingekomen stukken/mededelingen van het bestuur
–          Vaststellen van de agenda
–          Vaststellen van de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 15 oktober 2014. De conceptnotulen kunnen worden opgevraagd bij de secretaris,secretaris@amvjvoetbal.nl.
–          Verslag over het seizoen 2014-15
–          Financieel verslag over het seizoen 2014-15. De balans en de verlies- en winstrekening kunnen worden opgevraagd bij de penningmeester,penningmeester@amvjvoetbal.nl.
–          Verslag van de Kascommissie en decharge van het bestuur voor het gevoerde beleid
–          (Her)Verkiezing bestuursleden. 

De bestuursleden Steef Schelling (secretaris) en Robbert Veltman (penningmeester) stellen zich beschikbaar voor herverkiezing.
De bestuursleden Rogier Galesloot, Mark Schol en Bram Vreugdenhil keggen hun functie neer. De taken van Rogier Galesloot als voorzitter van AMVJ Voetbal worden sinds augustus 2015 op verzoek van het zittende bestuur waargenomen door Dirk Landsaat. 
Het bestuur draagt de volgende leden voor ter verkiezing als nieuw bestuurslid:
– Dirk Landsaat, voorzitter
– Emiel Obdeijn, bestuurslid (Jeugdzaken)
– Lex van Hees, bestuurslid (Externe en interne communicatie)
– Mick Schnek, bestuurslid (Algemene zaken)
Het bestuur is zeer verheugd dat deze kandidaten zich beschikbaar hebben gesteld voor het bestuur van AMVJ Voetbal. Tegenkandidaten kunnen zich tot en met de Algemene Ledenvergadering aanmelden bij de secretaris, secretaris@amvjvoetbal.nl

–          Vaststellen van de begroting voor het seizoen 2015-16 en de contributie voor het seizoen 2016-17
–          Verkiezing Kascommissie
–          Verkiezing overige commissies. Het bestuur zoekt met name kandidaten voor de nieuw te vormen Sponsorcommissie. De commissie heeft als voornaamste taak om bestaande sponsors te behouden en op een creatieve manier nieuwe sponsors te werven.
–          Rondvraag
–          Sluiting