Het Privacybeleid van AMVJ Voetbal is volledig ingericht op de bescherming van jouw persoonsgegevens. Op deze pagina lees je hoe AMVJ Voetbal de privacy, bescherming en opslag van persoonsgegevens heeft geregeld. AMVJ Voetbal voldoet met haar beleid aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De AVG vervangt sinds 25 mei 2018 de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Onze website amvjvoetbal.nl wordt volledig beheerd en onderhouden door AMVJ Voetbal. Bij het bezoeken van onze website kan AMVJ Voetbal om jouw persoonlijke gegevens vragen. Bijvoorbeeld voor de inschrijving van het lidmaatschap of voor aanmeldformulieren voor activiteiten. Jouw persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. Je kunt altijd jouw wettelijk bepaalde rechten ten aanzien van het verwerken en opslaan van persoonsgegevens, zoals het recht op vergetelheid en het recht op data portabiliteit, uitoefenen. De door AMVJ Voetbal verzamelde gegevens worden niet voor commerciële doeleinden gebruikt.

Dit zijn de persoonsgegevens die wij verwerken bij de inschrijving voor het lidmaatschap van AMVJ Voetbal:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adres, postcode en woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Legitimatienummer
 • IBAN

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Persoonsgegevens van Medewerkers en Vrijwilligers worden door AMVJ Voetbal verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan een arbeids- of vrijwilligersovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De arbeids- of vrijwilligersovereenkomst.

AMVJ Voetbal kan voor de verwerking om de volgende persoonsgegevens vragen:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Salarisgegevens
 • Kopie ID
 • BSN-nummer
 • Bankgegevens.

Bovenstaande persoonsgegevens worden door AMVJ Voetbal opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat de betreffende persoon een arbeids- dan wel vrijwilligersovereenkomst heeft met AMVJ Voetbal; daarna blijven de gegevens alleen in de financiële administratie bewaard voor maximaal 7 jaar.

Waarom

AMVJ Voetbal verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Interne ledenadministratie (Sportlink) en aanvragen lidmaatschap KNVB
 • Organisatie en communicatie rondom teamindelingen
 • Vermelding voor- en achternaam van leden op amvjvoetbal.nl teampagina’s*
 • Verzenden van de AMVJ nieuwsbrief

* Dit kan door de persoon zelf worden ingesteld via de voetbal.nl app (instellingen -> zichtbaarheid)

Bewaren

AMVJ Voetbal zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk iis om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. In principe is onze bewaartermijn is maximaal 7 jaar tenzij een lidmaatschap langer voortduurt.

Delen met derden

AMVJ Voetbal zal nooit persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken of verkopen voor doeleinden die niet zijn gerelateerd aan de doelstellingen waarvoor deze gegevens door AMVJ Voetbal zijn verzameld. Delen van gegevens gebeurt uitsluitend in overeenstemming met de betreffende persoon of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties en bedrijven die gegevens verwerken in onze opdracht (bijvoorbeeld ten behoeve van salarisbetalingen, de automatische incasso van de contributieverplichting of het versturen van onze Nieuwsbrief), sluiten wij een verwerkersovereenkomst die eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid biedt voor de verwerking van jouw gegevens. Uiteraard blijft AMVJ Voetbal eindverantwoordelijk voor deze handelingen.

De derde partijen waarmee wij werken zijn Sportlink (voor de ledenadministratie en aanmelding als lid van de KNVB), de ING (voor het betalingsverkeer en verwerken van automatische incasso’s), Sportkader Nederland (voor het administreren en uitvoeren van arbeidsovereenkomsten en salarisbetalingen) en Mailchimp (voor het versturen van onze Nieuwsbrief).

Cookies

Een cookie is een klein technisch tekstbestand dat op je apparaat geplaatst wordt bij het bezoeken van amvjvoetbal.nl. Deze cookies zijn ervoor bedoeld om het verkeer op amvjvoetbal.nl te monitoren en te regelen. Op basis van deze data kunnen we de website optimaliseren en verbeteren.
De website van AMVJ Voetbal maakt enkel gebruik van analytische cookies. Analytische cookies maken geen inbreuk op je privacy.  Je kunt het gebruik van analytische cookies zelf uitschakelen via de privacy-instellingen van je internet browser uitschakelen of de eerder geplaatste cookies laten verwijderen (via browsergeschiedenis).

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Alle leden van AMVJ Voetbal hebben het recht om hun eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van gegevens kan worden ingediend via een mail naar ledenadministratie@amvjvoetbal.nl.  Om vast te kunnen stellen of jij ook daadwerkelijk de eigenaar bent van de gegevens, verzoeken we je een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. AMVJ Voetbal zal zo snel mogelijk, maar binnen drie weken, op jouw verzoek reageren.

Beveiliging

AMVJ Voetbal besteedt veel aandacht aan de veiligheid van onze (IT-) systemen en de verzamelde gegevens van onze leden, werknemers en vrijwilligers. Als je vermoedt dat jouw persoonsgegevens toch niet goed beveiligd zijn of er gegronde aanwijzingen zijn van misbruik van jouw gegevens, neem hierover dan contact op met ledenadministratie@amvjvoetbal.nl.

AMVJ Voetbal heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • SSL. Wij versturen jouw gegevens altijd via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de vermelding ‘https’ in het adres van de website op adresbalk en het hangslotje in de adresbalk.
 • Alleen geautoriseerde functionarissen van AMVJ Voetbal hebben toegang tot persoonsgegevens van leden, werknemers en vrijwilligers van AMVJ Voetbal. Toegang tot deze gegevens wordt uitsluitend verkregen via een voor iedere functionaris unieke gebruikersnaam en persoonlijk wachtwoord.
 • Gebruikers en beheerders van persoonsgegevens mogen hun computer nooit onbeheerd achterlaten zonder inschakeling van het vergrendelscherm.

Social Media

AMVJ Voetbal gaat graag in dialoog met haar leden en bezoekers. Hiervoor gebruiken wij onze eigen website amvjvoetbal.nl en diverse (eigen) social media kanalen. Het doel van deze dialoog en communicatie is om nuttige en relevante informatie over (de activiteiten van) AMVJ Voetbal te bieden en/of vragen over AMVJ Voetbal die via social media kenbaar worden gemaakt te beantwoorden. In dat verband volgt AMVJ Voetbal actief het internet en social media kanalen, zoals Facebook, Instagram en Twitter. Daarbij behoudt AMVJ Voetbal zich uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren op vragen of opmerkingen kan dan ook geen enkel recht worden ontleend.

AMVJ Voetbal kan bij het deelnemen aan discussies en het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen vragen om (persoons-) gegevens vast te leggen. Deze gegevens zullen uiteraard in overeenstemming met ons privacybeleid worden verwerkt. AMVJ Voetbal is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan onze social media kanalen.

Websites van derden

Het privacybeleid van AMVJ Voetbal is niet van toepassing op websites van derden (bijvoorbeeld van adverteerders of sponsors) die via links op amvjvoetbal.nl kunnen worden benaderd. AMVJ Voetbal neemt uitdrukkelijk geen enkele aansprakelijkheid voor (de inhoud van) websites van derden.

Sportlink
Voetbalverenigingen, en dus ook AMVJ Voetbal, zijn vanuit de sportbond KNVB genoodzaakt om de toepassing Sportlink te gebruiken voor het verwerken van alle leden binnen de vereniging. Dit houdt in dat AMVJ Voetbal haar ledenadministratie voert via Sportlink. Alle voor het lidmaatschap van AMVJ Voetbal noodzakelijke gegevens (voor- en achternaam, initialen, geslacht, geboortedatum, woonplaats, straatnaam, huisnummer, postcode, telefoonnummer, e-mailadres, legitimatienummer en IBAN) worden in Sportlink opgeslagen en verwerkt. Deze gegevens kunnen alleen worden benaderd en zo nodig aangepast  door hiertoe door AMVJ Voetbal geautoriseerde personen die toegang hebben tot Sportlink (zie onderstaand).
Sportlink heeft haar eigen systemen ingericht volgens de in Nederland geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy en bescherming van (persoons)gegevens. Alle aspecten van de noodzakelijke verwerkersovereenkomst  zijn opgenomen in de Sportlink voorwaarden.
Leden van AMVJ Voetbal kunnen een aantal gegevens in Sportlink zelfstandig aanpassen. Dit kan uitsluitend via de KNVB voetbal.nl app en nadat een persoonlijke account gekoppeld is aan het KNVB relatienummer van het betreffende lid.

Mailchimp
AMVJ Voetbal maakt gebruik van Mailchimp voor het versturen van nieuwsbrieven naar leden van de vereniging. Gebruikers worden alleen aan de verzendlijst van Mailchimp toegevoegd nadat men hiervoor zelf toestemming heeft gegeven bij de inschrijving als lid van AMVJ Voetbal.

Voor de verzending van de Nieuwsbrief en/of specifieke e-mails over bijvoorbeeld (jeugd)toernooien of andere activiteiten worden enkele persoonsgegevens uitgewisseld met Mailchimp. Het betreft de voor- en achternaam, het e-mailadres, geslacht en de geboortedatum. Deze gegevens worden door Mailchimp opgeslagen ten behoeve van het versturen van de Nieuwsbrief en/of specifieke e-mails aan relevante segmenten binnen de vereniging.

De uitgewisselde gegevens worden niet gebruikt om gericht te adverteren, maar zijn enkel bedoeld voor informerende doeleinden. De ontvanger kan zich altijd afmelden voor de ontvangst van onze nieuwsbrieven en/of e-mails via de ‘Uitschrijfknop’ onderaan iedere nieuwsbrief en/of e-mail.

Wie kunnen bij deze gegevens?

Onderstaande functionarissen zijn door AMVJ Voetbal geautoriseerd voor toegang tot (persoons)gegevens van leden van AMVJ Voetbal. Deze personen hebben het recht op inzage, correctie en verwijdering van gegevens.

Beheerders Sportlink
Lex van Hees (Ledenadministratie)
Steef Schelling (Secretaris)
Robbert Veltman (Penningmeester)

Website
Lex van Hees (Webmaster)
Robbert Veltman (Redacteur)

ING Bank
Robbert Veltman (Penningmeester)

Beheerder Nieuwsbrief (Mailchimp)
Lex van Hees (Ledenadministratie)

Sportkader Nederland
Voor de verwerking van persoonsgegevens is de verwerkersovereenkomst van Sportkader Nederland van toepassing. AMVJ Voetbal heeft zelf geen toegang tot persoonsgegevens in de systemen van Sportkader Nederland. Het contact met Sportkader Nederland  verloopt via de penningmeester van AMVJ Voetbal.

Datalek

Mocht er een datalek optreden in de systemen van AMVJ Voetbal in de vorm van een gehackt systeem, dan zal AMVJ Voetbal dit binnen 24 uur melden aan het Meldloket datalekken AP.

Wijzingen met betrekking tot het privacybeleid

AMVJ Voetbal behoudt zich het recht voor om haar privacybeleid van tijd tot tijd te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden uitsluitend via amvjvoetbal.nl gecommuniceerd. Onderaan deze pagina staat een datum met de laatste wijziging van ons privacybeleid. We raden je aan om met enige regelmaat het privacybeleid te bekijken om op de hoogte te blijven van mogelijke wijzigingen.

Voor vragen en/of opmerkingen over ons privacybeleid kun je altijd een e-mail sturen naar ledenadministratie@amvjvoetbal.nl.

Laatste wijziging: 28-06-2018 12:07