Agenda Extra ALV 1/7 in clubhuis

Het bestuur heeft in de afgelopen tijd een aantal documenten opgesteld, die de goedkeuring van de leden nodig hebben om in werking te kunnen gaan. Om, gezien de aard van de stukken, een ellenlange ALV in het najaar te voorkomen, is besloten om nog voor het begin van het nieuwe seizoen een extra ledenvergadering te beleggen.

En zoals al is aangekondigd: op 1 juli aanstaande om 20:00 in de kantine.
Het betreft een update van de statuten, een nieuw huishoudelijk reglement, een beschrijving van de organen, functies en taken in onze club (inclusief een organogram) en een nieuw missiestatement. Alle documenten zijn tijdig op de site gezet zodat ieder er kennis van kan nemen.

Een korte toelichting.
Update statuten
Het bestuur heeft in de afgelopen tijd een aantal documenten opgesteld, die de goedkeuring van de leden nodig hebben om in werking te kunnen gaan. Om, gezien de aard van de stukken, een ellenlange ALV in het najaar te voorkomen, is besloten om nog voor het begin van het nieuwe seizoen een extra ledenvergadering te beleggen. En zoals al is aangekondigd: op 1 juli aanstaande. Het betreft een update van de statuten, een nieuw huishoudelijk reglement, een beschrijving van de organen, functies en taken in onze club (inclusief een organogram) en een nieuw missiestatement. Alle documenten zijn tijdig op de site gezet zodat ieder er kennis van kan nemen.

Bekijk de statuten

Huishoudelijk reglement (hhr)
Hoewel de club vele lange jaren zonder heeft gedaan, leek het goed om nu we toch reglementair bezig waren ook een nadere uitwerking van de statuten in een huishoudelijk reglement op te nemen. Ook dit document vraagt om besluitvormig van de leden. (wel een gewone meerderheid en zonder quorum-eis)

Bekijk het HHR

Organisatiebeschrijving en -tekening
In de loop der jaren zijn er ook in AMVJ Voetbal nogal wat functies en taken bijgekomen. Reden voor het bestuur om de actuele situatie in kaart te brengen in een document waarin organen, functies en taken kort worden beschreven en met elkaar verbonden worden in een “organisatieplaatje”.
Het bestuur wil dit stuk aanbieden aan de ALV met het oogmerk om te horen of dit een goede aanpak en opzet is. In dat geval zal het bestuur dit als een ‘dynamisch document’ actueel houden telkens als er wijzigingen komen en deze in dat geval regelmatig op de site publiceren.

Organisatie beschrijvingen

Organisatie tekeningen

Missiestatement
Mede gelet op de ontwikkelingen in de maatschappij is gepoogd om onze missie- waartoe is AMVJ voetbal op aarde?- te herformuleren. Het resultaat van veel intern overleg en extern advies ligt ter besluitvorming voor.

Bekijk het missiestatement

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur
Lex van Hees voorzitter

Agenda

1. Opening – Voorzitter
2. Mededelingen/ ingekomen stukken
3. Statutenwijziging – Secretaris
bij onvoldoende aanwezig quorum volgt sluiting en opening van een nieuwe vergadering na een korte pauze.
4. Huishoudelijk reglement – Secretaris
5. Organisatie document – Voorzitter
6. Missiedocument – voorzitter
7. Rondvraag
8. Sluiting