Nieuw AZC nabij ’t Loopveld houdt gemoederen bezig

Het was druk in theater “De Landing” op Uilenstede tijdens de door de gemeente georganiseerde informatieavond over de komst van een AZC in de wijk Kronenburg (Amstelveen).

Omdat het bij wijze van spreken in onze achtertuin gaat gebeuren, waren Lex en ik namens AMVJ Voetbal op de uitnodiging ingegaan.

Samen met zo’n tweehonderd belangstellenden luisterden we afgelopen dinsdagavond naar Burgemeester Poppens en wethouder Elzekalai van Amstelveen en een delegatie van het COA (het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers).

Ze legden zo goed mogelijk het hoe en waarom uit van de keuze om juist een kantoorpand aan de nabijgelegen W.H. Keesomlaan te gaan verbouwen voor de opvang van zo’n driehonderd asielzoekers.

Er was ruim gelegenheid om vragen te stellen. En dat gebeurde ook volop.

Veel vragen gingen over de veiligheid en hoe die te waarborgen voor bedrijven en omwonenden. Het was tekenend voor de zorg die er onder de aanwezigen bestaat over het vestigen van het AZC op deze plek.

De berichten dat er blijkbaar ook sprake is van de komst van vooral mannelijke asielzoekers gaf nog eens extra voeding aan de ongerustheid.

Niet geheel onbegrijpelijk dat juist vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap in deze omgeving zich daartegen nadrukkelijk verzetten.

De gespreksleider had het af en toe wat lastig om al te hoog opgelopen emoties tot bedaren te brengen maar al met al kon deze sessie “in alle rust” worden afgesloten.

Waar het Lex en mij om ging was vooral te vernemen of en zo ja wat voor extra effect deze ontwikkeling gaat hebben op de handhaving bij illegaal gebruik van en de veiligheid op onze velden.

Het is immers nu al lastig om illegaal gebruik -van Jan en Alleman overigens- met de vaak daarmee gepaard gaande vernielzucht en vervuiling te beteugelen door de handhavers.

Daar kregen we vooralsnog, na de pauze sprekend met een lid van Handhaving, geen helder antwoord op.

Het ligt ook lastig bij ons complex waarin twee gemeentes een rol vertolken.

Om duidelijkheid te bewerkstelligen hebben we de ook aanwezige wethouder sport gevraagd daarover met zijn Amsterdamse collega contact op te (laten) nemen.

Het duurt nog wel een maand of zes/zeven voordat de eerste asielzoekers zich gaan settelen, maar men heeft beloofd ons van de ontwikkelingen op de hoogte te houden.

Mede namens Lex

Dirk


Beoogde locatie van de AZC, naast ons tweede veld.