Niet gecategoriseerd

GEEN ALCOHOL LANGS DE VELDEN!

Ook – of beter gezegd juist – in sportkantines gelden de wettelijke regels omtrent alcoholgebruik. Aan kinderen onder de 16 jaar mag er geen alcohol worden verstrekt en sterke drank alleen vanaf 18 jaar.

KNVB West I ontvangt regelmatig vragen over de verkoop van alcohol in kantines. In het bewaarnummer 2011/2012 staat daarover het volgende;

1. Verkoop van dranken
a. Bij alle wedstrijden mogen buiten het clubgebouw (kantine e.d.) noch dranken worden verkocht, noch worden meegenomen, met uitzondering van non-alcoholische dranken, mits deze zijn uitgeschonken in kunststof of kartonnen bekers. Tevens is het nuttigen van non-alcoholische dranken in kunststof flesjes (bv. AA-Drink, Cola) buiten het clubgebouw ook toegestaan.

b. Indien de vereniging beschikt over een aan de kantine grenzend, afgebakend terras, mogen op dit terras alcoholische dranken worden geschonken/genuttigd, mits deze zijn uitgeschonken in kunststof of kartonnen bekers.

Onder een afgebakend terras wordt verstaan:
Vaste afbakening
De afbakening kan vast (definitief) dan wel mobiel zijn, waarbij de doorgang voor zowel voetgangers als ander verkeer (denk aan hulpdiensten, maar ook onderhoudsverkeer) voldoende in stand blijft.
– Een vaste afbakening kan bijvoorbeeld zijn een terrasafscheiding/schot, een afwijkend type verharding dan de omliggende verharding of een aangebrachte niet verwijderbare duidelijk visueel waarneembare grenslijn.
РEen mobiele afbakening kan zijn: bloembakken of verplaatsbare palen. Genoemde voorbeelden moeten onderling deugdelijk verbonden zijn. De minimale afstand tussen veld inclusief uitlopen en terras moet anderhalve meter bedragen. Het terras mag maximaal aan ̩̩n zijde van een veld gelegen zijn. De voetbalvereniging die gebruik maakt van het afgebakende terras is verantwoordelijk voor het in stand houden van de afbakening.

Afwijkingen
Bij afwijkingen van voorgaande moet schriftelijke ontheffing aan de betreffende vereniging zijn verleend door de afdeling Ondersteuning Clubbesturen.