Niet gecategoriseerd

Algemene ledenvergadering op 4 oktober

Het bestuur nodigt al haar leden uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op donderdag 4 oktober 2018 om 21:00 in het clubhuis van AMVJ. Je ontvangt hier binnenkort ook nog een officiele uitnodiging per e-mail van.

Agenda

Opening

 1. Ingekomen stukken
 2. Vaststelling verslag ALV dd. 12.10.2017 (Notulen ALV 2017)
 3. Seizoen 2017-2018
  -Verslag van de Voorzitter
  -Verslag van de Jeugdcommissie
  -Verslag van de Sponsorcommissie
  -Verslag van de Penningmeester
  -Verslag van de Kascommissie/Decharge bestuur
 4. Verkiezing Bestuursleden (alle bestuursleden zijn herkiesbaar).
  Kandidaat-bestuursleden kunnen zich aanmelden via voorzitter@amvjtennis.nl
 5. Vaststelling contributie seizoen 2018/2019 (+ 5 euro voor senioren; + 10 euro voor junioren)
 6. Vaststelling begroting 2018/2019
 7. Benoeming commissies
 8. Toekomstperspectief AMVJ-Voetbal/Jeugdplan
 9. Rondvraag

Sluiting