Niet gecategoriseerd

Agenda Algemene ledenvergadering 14/11

Agenda ALV AMVJ-Voetbal dd. 14.11. 2012
AMVJ Clubhuis, aanvang 20.00 uur

Opening

Verslag ALV dd. 12.10.2011

Verslag van de Voorzitter

Verslag van de Jeugdcommissie

Verslag van de Sponsorcommissie

Verslag van de Penningmeester

Verslag van de Kascommissie

Verkiezing Bestuursleden

Vaststelling begroting 2012/2013

Vaststelling contributie seizoen 2013/2014

Benoeming commissies

Toekomstperspectief AMVJ-Voetbal

Rondvraag

Sluiting