Bestuur

Het bestuur van de club is in feite de eerst verantwoordelijke dat AMVJ-voetbal als “de leukste club van Amsterdam” blijft voortbestaan. 

Dat doet het door een beleid voor te bereiden en na acceptatie door de leden (Algemene Ledenvergadering ) ook uit te voeren dat dit ook inderdaad zo is. Dat wordt overigens niet gedaan door dikke stukken te maken, maar vooral door praktische voorstellen te doen. 

Want het gaat ons primair om actiegerichtheid op basis van de grote lijnen. 

Op welk onderdeel van het clubgebeuren dan ook. We geloven ook dat niet altijd alles door iedereen -groepen en/of organen collectief moet worden doorgekauwd. 

Vooral in de dagelijkse gang van zaken gaat dat meestal ten koste van de slagvaardigheid. Een reden ook om van het bestuur qua omvang geen “Poolse landdag” te maken en dus beperkt te houden. En dus te werken met een vergaande toedeling van verantwoordelijkheden aan andere organen in de club. (delegeren wordt dat ook wel genoemd)

Een voorbeeld 

Zo krijgt de Jeugdcommissie (JeCo) op basis van een jeugdbegroting en na overleg een budget om de geplande voetbal activiteiten uit te voeren. Dat geldt ook voor een goed deel voor extra activiteiten zoals kampen en reisjes. Uiteraard is er regulier contact met de penningmeester en als er extra’s moeten komen wordt dat als voorstel in het bestuur gebracht. 

Op die manier bereiken we dat de JeCo in hoge mate zelfstandig kan opereren.

Desalniettemin hebben ze zoals “standing invitation” om bestuursvergaderingen bij te wonen, wanneer er naar hun oordeel voor de jeugd dingen te bespreken zijn. Dit agendapunt staat dan ook standaard op bestuur agenda. (zie ook hierna)

Eenzelfde werkwijze wordt voorgestaan bij de senioren (vrouwen, mannen).

Voor andere (werk)commissies geldt dat het bestuursleden het contact onderhouden(zie hieronder) 

 Bevoegdheden en taken van het bestuur

  • Geeft Leiding aan de totale organisatie van AMVJ Voetbal. 
  • Draagt er zorg voor dat het voetbal, zowel prestatief als recreatief, beoefend kan (blijven) worden, door jeugd en senioren(en) , mannen en vrouwen. Op een kwalitatief aansprekend complex (velden, accommodaties); en steunend op een gezonde financiële basis. 
  • Bewaakt de specifieke AMVJ cultuur zoals vastgelegd in visie en missie van de club; 

waarvan onder meer respect, wenselijk gedrag binnen en buiten de lijnen en sportiviteit essentiële thema’s zijn, die door alle teams , begeleiders, vrijwilligers, ouders en andere betrokkenen zichtbaar in acht genomen dienen te worden. (zie ook: visie, missie document)

  • Geeft vorm aan (de actualiteit van) het verenigingsbeleid; en legt belangrijke wijzigingen voor ter besluitvorming aan de Algemene Ledenvergadering. (ALV) 
  • Laat zich gevraagd en ongevraagd adviseren door alle commissies. (zie organisatieschema) 
  • Ieder bestuurslid heeft één of meer commissies waarmee hij regulier contacten onderhoudt.

Zorgt er als contactpunt voor dat voorstellen, ideeën, adviezen van “hun commissies”, in voorkomende gevallen de weg naar de bestuurstafel vinden. De lijst van taakverdelingen wordt als bijlage bij dit document opgenomen, op de site gepubliceerd en actueel gehouden (door de secretaris) 

  • Binnen het bestuur zijn bepaalde taakgebieden die rechtstreeks ressorteren onder de verantwoordelijkheid van een bestuurslid (dus niet louter als contactpunt -zie taakverdeling bestuursleden), maar zo er medewerkers daarin operationele taken verrichten, werken onder een (gedelegeerde) verantwoordelijkheid van de betreffende bestuurder). Zie het wedstrijdsecretariaat en de ledenadministratie 
  • Bestuursleden zijn collectief en ook individueel letterlijk aanspreekbaar op het gebied van hun takenpakket en verantwoordelijkheden. 

Het huidige bestuur bestaat bij het uitbrengen van dit document uit een dagelijks bestuur en enkele algemene leden. 

Dagelijks bestuur (3) 

Vooraf

Binnen het bestuur vormen voorzitter, penningmeester, secretaris en wedstrijdsecretaris* het dagelijks bestuur (DB)”.

*het is in veel organisaties gebruik dat alleen de drie eerstgenoemde functies het DB vormen, maar gezien de essentiële rol die de wedstrijdsecretaris heeft op het vlak van o.a. wedstrijdorganisatie en ledenadministratie is hij in onze opzet in het DB opgenomen. 

Dit college houdt met name continu zicht op de uitvoering van het vastgestelde beleid als zodanig binnen de club; met name op organisatorisch, financieel, en (extern) vertegenwoordigend vlak. 

Zij lossen ook “dagelijkse uitdagingen” zo goed mogelijk op. 

De leden van het DB onderhouden nauw contact met elkaar, komen bijeen indien nodig en 

rapporteren hun bevindingen tijdens bestuursvergaderingen.

Commissie leden

Dirk Landsaat
Dirk Landsaat

Bestuurslid

Lex van Hees
Lex van Hees

Voorzitter

Robbert Veltman
Robbert Veltman

Penningmeester

Contact

Weet alles over de Bestuur

Mail Lex
Lex van Hees

Lex van Hees

Voorzitter

lexvanhees@amvjvoetbal.nl 020 645 7248