In november 2018 bestaat AMVJ officieel 100 jaar. Een mijpunt in de historie van de club. De afgelopen 100 jaar heeft AMVJ een bijzondere rol in de maatschappij vervult. Tijd voor een terugblik, met dank aan Rene Blankers.

Opgericht op 19 november 1918 bestaat AMVJ tegenwoordig uit het AMVJ Fonds dat met subsidies de deelname van Amsterdamse achterstandsjongeren aan sociaal-culturele activiteiten bevordert en uit AMVJ Sport, de koepelvereniging van de huidige negen AMVJsportclubs. Bij het waarmaken van hun ambities worden het AMVJ Fonds en AMVJ Sport mede financieel ondersteund door de stichting AMVJ Beheer die hiervoor de benodigde middelen vrijmaakt uit rendement op het door haar beheerde vermogen.

Dit eigen kapitaal ontstond vooral door de verkoop, in de jaren zeventig, van het Centraal Gebouw aan het Leidse Bosje in Amsterdam en, recentelijk, van het recreatiepark De Paalberg in Ermelo. Met ruim 2500 sporters in AMVJ-verband en tal van maatschappelijke projecten waarin het AMVJ Fonds participeert, heeft AMVJ door de hele roerige twintigste eeuw heen haar doelstelling weten te bewaren. Bij de officiele oprichting van AMVJ, op zaterdagavond 16 november 1918, was die zo verwoord: "De harmonische, dat is de geestelijke, verstandelijke, lichamelijke en maatschappelijke ontwikkeling van jongemannen, om aldus mede te werken aan de culturele ontwikkeling van het Nederlandsche volk."

AMVJ Baseketball

Roots
Maar de wortels van AMVJ reiken dieper nog, zelfs tot 1851, toen protestantse jongeren de eerste jeugdorganisatie in Nederland oprichtten onder de naam Excelsior. Ruim een halve eeuw later, om precies te zijn in 1909, scheidde een groep kritische leden zich van Excelsior af om naar Amerikaans voorbeeld van de YMCA de Amsterdamsche Jonge Mannen Vereeniging (AJMV) te stichten. Het ideaal van deze AJMV was het bouwen van een groot centraal onderkomen in Amsterdam voor tijdelijke en semipermanente bewoning door jongeren, waar verschillende vormen van educatie, persoonlijke ontwikkeling, ontspanning en sport tegelijkertijd konden worden aangeboden. Toen echter ook het oude Excelsior een zelfde plan ontvouwde, gaven donateurs, financiers en gemeente te kennen dat AJMV en Excelsior dan maar eerst moesten fuseren, wilden zij hun plannen verwezenlijkt zien. Zo kwam het tot die gedenkwaardige zaterdagavond kort na afloop van de Eerste Wereldoorlog, waarop beide verenigingen gezamenlijk de Amsterdamsche Maatschappij Voor Jongemannen (AMVJ) oprichtten. Ze zou openstaan voor jonge mannen vanaf achttien jaar, van alle gezindten en uit alle lagen van de bevolking. Alleen de leiding diende verklaard (protestant)christelijk te zijn. Als gevolg van de oprichting van onder meer de Rotterdamse AMVJ in 1921 en de toelating, in de jaren dertig, van jonge vrouwen (AMVJ Afdeling Meisjes), zou de betekenis van de afkorting AMVJ meteen na de Tweede Wereldoorlog worden gewijzigd in Algemene Maatschappij Voor Jongeren.

Centraal Gebouw
Tijdens het interbellum ontwikkelde AMVJ zich enorm, niet in de laatste plaats door de inspirerende leiding van predikant Dr. Jo Eijkman (1892-1945). Hij verpersoonlijkte het gedachtegoed van AMVJ: een open benadering van jongeren, afwijzing van verzuiling, visie Het dispuut Borgers met links Jo Eijkman (zittend) op pedagogiek, vormingswerk en sport. Dankzij hem ook bouwde AMVJ haar bijzondere positie in het jeugdbestel verder uit. Maar hij was ook de practicus die in 1920 een recreatiekamp opzette op de Ermelose Heide bij De Paalberg, toen AMVJ daar van de gemeente een terrein in erfpacht kreeg. Ontelbare kinderen van AMVJ-ouders hebben daar fantastische zomervakanties doorgebracht.

Vanaf 1919 werd het plan van een Centraal Gebouw serieus ter hand genomen. Het werven van zo"n 800.000 gulden aan kapitaal was nodig om de gemeente zover te krijgen garant te staan voor een hypotheek van nog eens 900.000 gulden. In 1926 werden de gezamenlijke kosten voor het project begroot op 1.700.000 gulden. Op 11 mei 1928, twee maanden voor de Olympische Spelen in Amsterdam, kon het prachtige, naar een ontwerp van Foeke Kuipers opgetrokken pand aan het "Leidsche Boschje" officieel in gebruik worden genomen. Het Centraal Gebouw van AMVJ bevatte bij oplevering woongelegenheid voor 120 leden, 80 kamers voor logies, kamers voor de leiding en de administratie, grote en kleine vergaderzalen, leeszaal, muziekzaal, kamers voor verschillende clubs, het eerste plaatselijke 25 meter zwembad, gymnastiekzaal, biljartzaal, kegelbaan, restaurant en lunchroom. De laatste twee waren ook voor publiek toegankelijk. Evenals in het vorige pand aan de Wanningstraat 10-12 in Amsterdam Oud-Zuid werden lezingen gegeven, er werd gedamd, geschaakt, gepingpongd, toneel gespeeld en muziek gemaakt. Alles voor de "geestelijke en verstandelijke ontwikkeling".

Centraal Gebouw Centraal Gebouw aan Leidsche bosjes

Omnisportvereniging avant la lettre
Maar ook de "lichamelijke ontwikkeling" kreeg de volle aandacht. Al vanaf 1919 stond "sport" hoog op de AMVJ-agenda: "Mens sana in corpore sano", daar geloofden de vroege AMVJ-ers stellig in, een gezonde geest in een gezond lichaam.

Vanaf september 1922 kon AMVJ de sportvelden aan het Jaagpad langs de Schinkel in gebruik nemen. Men richtte er, een paar dagen later op 1 oktober, onder de naam Concordia een "allround" sportvereniging voor jongemannen en de Kampers Sport Club voor scholieren voor op. Een jaar later stond er in Amsterdamse School-stijl een eigen clubgebouw naast de drie hockey- en twee voetbalvelden. Het AMVJ Sportgebouw werd op 29 oktober 1923 officieel geopend. In 1925 werd het gebouw uitgebreid met een botenhuis, terwijl op het complex zelf nieuwe tennisbanen werden aangelegd. Naarmate zich meer verschillende sporten binnen Concordia verenigden, werd besloten deze allemaal onder de AMVJ-vlag te brengen. In 1929 werd Concordia opgeheven. De sportclubs maakten nu deel uit van "AMVJ, Afdeling Lichamelijke Ontwikkeling en Sport". In 1933 zou het onderscheid tussen sportleden en gewone leden geheel verdwijnen.

Famos en Amudo
Maar ook de "lichamelijke ontwikkeling" kreeg de volle aandacht. Al vanaf 1919 stond "sport" hoog op de AMVJ-agenda: "Mens sana in corpore sano", daar geloofden de vroege AMVJ-ers stellig in, een gezonde geest in een gezond lichaam.

De AMVJ-sportverenigingen telden in 1931 gezamenlijk 640 leden. Door het succes van Concordia en de Kampers Sport Club ontstond het idee voor middelbare scholieren een eigen organisatie op te richten. Dit werd de Federatie voor Amsterdamse Scholieren voor Ontspanning en Sport. Het zelfstandig functionerende Famos werd opgericht op 1 juni 1926, maar stond onder auspicien van AMVJ. In 1930 werd op dezelfde basis de Amsterdamse Mulo en Driejarige Organisatie (Amudo) opgericht.

Famos bloeide op tot een grote vereniging en was onder middelbare scholieren (HBS en gymnasium) tientallen jaren een begrip in Amsterdam. AMVJ en Famos keerden zich tegen de verzuiling in de sport en tegen het hokjesdenken. Er was ruimte voor eigen meningen en discussie. In het AMVJ-gebouw werden lezingen gegeven en in gespreksgroepen nieuwe boeken besproken, zoals in 1935 Johan Huizinga"s In de schaduwen van morgen met die beroemde eerste regels "Wij leven in een bezeten wereld. En wij weten het."

Intussen groeiden Famos en Amudo AMVJ enigszins boven het hoofd. In de jaren dertig schommelde het ledental van Famos tussen 650 en 700, dat van Amudo tussen 400 en 450. Aan de atletiekdagen en het hockeytoernooi in de Paasvakantie namen meer dan duizend scholieren deel. In 1937 werd voor het eerst het Famos Kersttoernooi georganiseerd. Het zou zich snel ontwikkelen tot een groot jaarlijks terugkerend evenement waarbij leerlingen van alle middelbare scholen in Amsterdam op sportief en cultureel gebied hun krachten met elkaar konden meten. In het AMVJ-promo 1926 sportgedeelte waren er wedstrijden in o.a. zwemmen, turnen en basketbal. In het culturele gedeelte ging het om opstel, declamatie en muziek.

Crisis en oorlog

Als vereniging nam AMVJ geen stelling in politieke kwesties, maar leiding en leden discussieerden over alle zware actuele thema"s. In 1928 vormde zich de AMVJ Vredesgroep en in de "bezeten wereld" van de jaren dertig namen tal van AMVJ-ers in praktische zin duidelijk stelling. Ze waren betrokken bij het georganiseerde crisiswerk in het voormalig Nederlands-Indie, met de inrichting van AMVJ-huizen voor ontslagen Nederlanders. En natuurlijk in Nederland, met werkgelegenheidsprojecten zoals de bouw van het zwembad op De Paalberg en de aanleg van een fiets- en wandelpad langs de gehele Ringspoordijk, van de Haarlemmerweg tot aan de Amstel. Het Ringspoordijkproject was zelfs het eerste officiele Nederlandse werkgelegenheidsproject voor werkloze jongeren. Ook waren er AMVJ-ers die tijdens de mobilisatie programma"s voor ontwikkeling en ontspanning van Nederlandse soldaten samenstelden. En er waren er die antinazistische artikelen schreven en actief waren in vluchtelingenhulp aan Joden na de Kristalnacht. Ze organiseerden een nationale collecte voor vervolgden wegens ras of geloof, dachten mee aan de Nederlandse Unie, lieten vele geluiden van protest uitgaan en verzetten werk in de illegaliteit.

Deze kritische en actieve opstelling van AMVJ leidde ertoe dat Eijkman al aan het begin van de oorlog op een zwarte lijst was beland. Bij een represaillemaatregel tegen de internering van Duitsers in Nederlands-Indie werd hij met 116 andere vooraanstaande Nederlanders op 7 oktober 1940 naar kamp Buchenwald afgevoerd. Deze zogenaamde "Indische gijzelaars" keerden pas ruim een jaar later, op 15 november 1941 naar Nederland terug.

Onder hen ook Eijkman die in Buchenwald ziek geworden was. Bij hem werd kanker geconstateerd. Na een operatie in 1942 herstelde hij en nam zijn werkzaamheden weer op. Eind 1944 werd hij echter opnieuw ziek: zijn herstel bleek van tijdelijke aard en hij overleed op 22 januari 1945 op tweeenvijftigjarige leeftijd.

Andere tijden
Na de Tweede Wereldoorlog bleven AMVJ en Famos een begrip in Amsterdam. Beide verenigingen floreerden opnieuw. Tot nog ver in de jaren vijftig werden de kersttoernooien van Famos georganiseerd. Alle Amsterdamse middelbare scholen deden eraan mee. In de volleybal- en basketbalwereld speelde AMVJ een voortrekkersrol.

Midden jaren vijftig lukte het nog een keer met de AMVJ-formule in te spelen op een nieuwe generatie jongeren. Het programma-aanbod werd vernieuwd en maakte van AMVJ opnieuw een spraakmakend centrum. In het Centraal Gebouw trof men de toenmalige jazzsce ne aan met onder meer Rita Reys, Boy Edgar, Ben Webster en Misja Mengelberg. Michiel de Ruyter draaide grammofoonplaten en lichtte "zijn" jazzmuziek toe. Louis van Dijk leidde jamsessions. Famos zette Cafe Culturel op.

Tot aan het begin van de jaren zestig bleef het AMVJ-jeugdwerk bestaan, maar aan het einde van dat decennium was AMVJ inmiddels vrijwel volledig geseculariseerd. De breuk met het Jo Eijkman oorspronkelijke AMVJ-concept werd merkbaar groter. AMVJ, als een "algemene maatschappij voor jongeren" overleefde de culturele jongerenemancipatie niet. Het verenigingswerk werd in de tweede helft van de jaren

AMVJ Fonds
Na de verkoop van het Centraal Gebouw werd begin jaren tachtig besloten het AMVJ Fonds op te richten. Waar het sociaal-cultureel werk van AMVJ zich voorheen toelegde op het organiseren van activiteiten voor de eigen leden, koos AMVJ er nu voor de middelen een breder bereik te geven via dit AMVJ Fonds.

Het AMVJ Fonds financiert nu sociaal-culturele projecten voor jongeren in Amsterdam, met de nadruk op die jongeren voor wie de toegang tot sociaal-culturele activiteiten moeilijk of niet vanzelfsprekend is. Het AMVJ Fonds is zich ervan bewust dat de Amsterdamse bevolkingssamenstelling met de jaren danig is veranderd. Projecten die de ontmoeting en culturele uitwisseling tussen jongeren bevorderen en bijdragen aan hun ontplooiing en participatie hebben dan ook prioriteit. Hierbij tracht het AMVJ Fonds zoveel mogelijk bij te dragen aan innovatie en ontwikkeling op het gebied van jeugd- en jongerenwerk en wordt vooral de ondersteuning van experimentele projecten met onderscheidend en innovatief vermogen tot haar kernactiviteiten gerekend. Zij ziet een blijvende rol voor zich weggelegd als stimulator van vernieuwende, resultaatgerichte en liefst ook duurzame projecten in Amsterdam. Het AMVJ Fonds typeert haar projecten dan ook als "maatschappelijk investeren".

AMVJ Sport
Eveneens werd in 1981 AMVJ Sport, als een federatieve vereniging van AMVJ sportclubs, in het leven geroepen om een organisatorische en waar mogelijk persoonlijke samenhang te bevorderen tussen de sporten en sporters in AMVJ-verband. Van de huidige vereniging AMVJ Sport maken nog altijd de onderstaande sportclubs deel uit: AMVJ Voetbal, AMVJ Hockey, AMVJ Schaatsen, AMVJ Honk- en Softbal, AMVJ Tennis, AMVJ Tafeltennis, AMVJ Basketbal, AMVJ Volleybal en AMVJ Golf.

Uit het overzicht blijkt dat een flink aantal van de oudere sportverenigingen niet onder AMVJ-vlag heeft kunnen voortbestaan, terwijl slechts een nieuwe vereniging tot de AMVJ Sportfamilie is gaan behoren. Sinds 1991 officieus, maar vanaf 2003 officieel, heeft het jonge AMVJ Golf zich geschaard in de rijen van AMVJ Sportverenigingen. In totaal beoefenen nu bijna 3.000 leden hun favoriete sporten in AMVJ-verband.

AMVJ Sportcentrum
Met uitzondering van AMVJ Basketbal (Sporthal Ookmeer), AMVJ Volleybal (De Meerkamp) en AMVJ Schaatsen (Jaap Edenbaan) zijn de AMVJ Sportclubs sinds 1976 gehuisvest op Sportpark Het Loopveld langs de Kalfjeslaan, de grenslijn tussen Amsterdam en Amstelveen. Project Summerjam 2008 Nadat zij het prachtig gelegen sportcomplex aan de Jan Tooroplaan in het Amsterdamse Bos moesten verlaten, betrokken zij daar, in het Amstelveense polderlandschap, een nieuwe accommodatie, verenigd in de stichting AMVJ BuitenSportCentrum die tegenwoordig onder de naam AMVJ Sportcentrum nog altijd als beheerder en exploitant optreedt.

In de tweede helft van 2007 is het karakteristieke clubgebouw uit 1976 met de vele puntdakjes en onpraktische nisjes en raampjes omgetoverd in een modern, naar industrieel ontwerp opgetrokken en twee verdiepingen tellend gebouw. Als het ware gebouwd over de volledig gerenoveerde maar overeind gehouden kleedkamers van de oude huisvesting heen. Veel ramen en een groot terras gunnen de bezoeker nu een panoramisch uitzicht op de verschillende sportactiviteiten. Het veelzijdige gebouw beschikt over een voor competitie geschikte tafeltenniszaal en de ruim opgezette AMVJ Sportbrasserie maakt het geheel tot een van levendigheid bruisende pleisterplaats voor sporters en toeschouwers. Op de tweede verdieping is onder de naam AMVJ Fitness een kleinschalig centrum voor fitness en fysiotherapie ontwikkeld.

Eeuwfestival

Op 14 juli 2018 vond het Eeuwfestival plaats om het 100-jarig bestaan in te luiden. Het zonovergroten festival begon om 10:00 bij AMVJ als open dag waar iedereen welkom was om alle (andere) sporten te beoefenen. Kinderen konden door middel van een stempelkaart elke sport aftekenen waar ze waren geweest.

Om 14:00 vertrok de feestvierende meute onder leiding van muziek en clowns van het sportcomplex naar het festivalterrein op de parkeerplaats aan de voorkant. Dat was het begin van het sociaal culturele programma van het Eeuwfestival.

Op het festivalterrein kon men onder andere workshops volgen van de Hermitage en het Tropenmuseum, leren hoe je DJ kunt worden, een zelfgemaakte raket de lucht in schieten en meewerken aan het maken van een levensechte draak. Daarnaast kon je een kijkje nemen in het AMVJ Museum, waar alles werd verteld uit de rijke geschiedenis van de club. Verder waren er allerlei tentjes waar je eten en drinken kon halen.

Tussen 18:00 en 19:00 liepen de workshops ten einde en was het tijd voor speeches van de wethouder, de OMNI voorzitter Coos van Meurs en AMVJ Fonds voorzitster Rian Cuppens. Gevolgd door muziek van onder andere Samantha van Steenwijk, Bokoesam, de Kift en DJ All Star Fresh.

Het was een fantastische AMVJ dag voor jong en oud. Veel dank aan de organisatie vanuit het AMVJ Fonds, AMVJ Sport, AMVJ Sportcentrum, AMVJ Beheer en alle acht sportverenigingen (waaronder: Tennis, tafeltennis, hockey, volleybal, schaatsen, golf, basketbal en voetbal).